close
تبلیغات در اینترنت
آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی سن مناسب باروری فرزندآوری
loading...

دانلود آهنگ جدید موزیک خارجی موزیک ویدیو خارجی جدید

1. آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی | سن مناسب باروری | فرزندآوری آموزش های پیش از ازدواج مقوله ای دشوار است که باید به بخش خصوصی واگذار شود بهترین سنین باروری در زنان سنین 20 تا 30 سالگی است آموزش مهارت زندگی برای  2. رويكردهاي افزايش نرخ باروري كلي متناسب با اهداف سلامت - دانشگاه علوم 31 دسامبر 2012 بدیهی است هرگونه آموزش و فرهنگ سازی باید ضمن همخواني با واقعیت های ملموس بدیهی است كه يك ازدواج مناسب و تشكيل خانواده متعالي دارای نقش سازنده در جامعه . آنچه که دارای اهمیت است این است که افراد…

آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی سن مناسب باروری فرزندآوری

حسین بازدید : 0 جمعه 18 آبان 1397 نظرات ()
1. آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی | سن مناسب باروری | فرزندآوری

آموزش های پیش از ازدواج مقوله ای دشوار است که باید به بخش خصوصی واگذار شود بهترین سنین باروری در زنان سنین 20 تا 30 سالگی است آموزش مهارت زندگی برای 

2. رويكردهاي افزايش نرخ باروري كلي متناسب با اهداف سلامت - دانشگاه علوم

31 دسامبر 2012 بدیهی است هرگونه آموزش و فرهنگ سازی باید ضمن همخواني با واقعیت های ملموس بدیهی است كه يك ازدواج مناسب و تشكيل خانواده متعالي دارای نقش سازنده در جامعه . آنچه که دارای اهمیت است این است که افراد پیش از رسیدن به سن ازدواج، ازدواج را به هرچه بيشتر تعارض بين اشتغال (در بخش خصوصي و دولتي) و فرزندآوري و 

3. برنامه باروری سا لم معرفی واحد باروری سالم

فعاليت هاي آموزشي خود شامل آموزش قبل از ازدواج،آموزش هاي حين ازدواج وآموزش هاي بعد در سنين مناسب و با رعايت فاصله زماني مناسب بين بارداري ها اقدام به فرزند آوري كنند موجودبسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه هااستفاده از ظرفیت بخش خصوصی. ارجاع براي مراقبت هاي پيش از بارداري در صورت تمايل به بارداري در مراجعه بعد از 

4. میزان باروری کلی

افرادی که بیش از یک سال از ازدواج آنها سپری شده و برنامه ای برای فرزند آوری ندارند . ترویج مفاهیم آموزشی اهمیت ازدواج مناسب ، اهمیت فرزند آوری سالم ، اجتناب از تک فرزندی در جامعه و استفاده از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی در مراکز بهداشتی می توان با استخراج آمار افرادی که در سنین نزدیک انتهای سن باروری قرار دارند و تک 

5. ازدواج.pptx

تحولات سن ازدواج; افزایش میزان طلاق; افزایش زنان واقع در سنین باروری که بدون همسر در آموزش هنگام ازدواج با رویکرد روابط عاطفی و اجتماعی فرزند آوری و روابط زناشويي از ظرفيت موجود در بخش خصوصي و سایر دستگاه ها; تعيين اولويت هاي پژوهش هاي ترويج مفاهيم آموزشي اهميت فرزند آوري سالم و زمان مناسب فرزند آوری، اجتناب از تك 

6. درمان و آموزش پزشکی در راستای افزایش میزان باروری کلی متناسب با

البته پیش از جاری شدن درس باید محتوا حتما نهایی گردد و مدرسین نیز آموزش ها و تقویت آموزش های هنگام ازدواج و تداوم آن به خدمات پس از ازدواج كه مورد تاكيد مقام . در واقع یک زن در فاصله سنی 49-15 سالگی از توان باروری و فرزندآوری برخوردار خواهد بود. اگرچه تامین خدمات برای زوجین ناباروری در هر دو بخش دولتی و خصوصی در طی سال های 

7. ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻳﺎد ﺧﺪا روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري ﻛﻠ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪآوري . و ﻳﺎ دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ از ازدواج .. ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل (در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ) و ﻓﺮزﻧﺪآوري و .

8. اصل مقاله (358 K) - زن در توسعه و سیاست - دانشگاه تهران

بچه متوقف نخواهد ماند و روند کاهشی فرزندآوری به سطح باروری پایین (کمتر از سطح زنان و افزایش سن ازدواج است، مطالعه چالش های مربوط به فرزندآوری زنان شاغل به منزله کیفیت نگهداری، آموزش و پرورش، و از همه مهم تر تربیت و تأمین رفاه فرزندان است که شاغل در شهر تهران برحسب محل اشتغال در بخش خصوصی و دولتی و نوع شغل اعم از.

9. 1-ترويج ازدواج سالم

ارتقا ء توانمندي هاي جوانان گروه سني 18 تا 29 سال در زمينه ازدواج سالم ارتقاي آگاهي جوانان درزمينه فوايد ازدواج مناسب براي جوانان سيستم غير حضوري، آموزش از راه دور از طريق سايت جوان سالم . و توسعه و تقویت نظام اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری . چالش های پیش روی ازدواج:.

10. اولین پیش نویس سیاستهای دفتر سلامت جمعیت،خانواده ومدارس

سن مناسب ازدواج و رضایتمندی از زندگی زناشویی[1]: تلاش در جهت کاهش میانگین سن ازدواج. تقویت برنامه آموزش هنگام ازدواج سلامت باروری و فرزندآوری[2]: بازنگری در شاخص های برنامه سلامت باروری ( شاخص درصد بارداري ناخواسته، درصد بارداري استفاده از ظرفیت بخش خصوصی (برنامه ريزي براي تامين خدمات پرستاري در 10-3 روز 

11. علل افزايش سن ازدواج دختران - نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

های. گیدنز و بک. در مورد فردی شدن و بخش جامعه. شناختی نظریه گذار جمعیتی دوم را تأیید می. کند. واژگان کلیدی. : فرزندآوری، باروری زیر سطح جایگزینی، فردی شدن، گذار جمعیتی دوم اگر تا سه دهه پیش در ایران به دنبال راهکار برای کاهش میزان باروری کل از حد. ود. 7. فرزند مدرنیزاسیون مانند: آموزش همگانی، آرمان. های مصرفی در حال رشد و 

12. علل افزايش سن ازدواج دختران

25 ا کتبر 2017 ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻫـﺎﻱ. ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ. ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ) ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫ. ﺎﻱ . ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ.

13. دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | Hormozgan University Of Medical

2 فوریه 2017 رشد جمعیت و باروری کلی در هرمزگان نسبت به کشور قابل قبول است موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به باروری سالم و فرزندآوری گفت : آموزش و ارتقاي در شاخص های برنامه سلامت باروری ، استفاده از ظرفيت موجود در بخش خصوصي و 

14. 302 13900 د / 1391 10 13 / / ندارد کشور پزشکی علوم های دانشکده

2 ژانويه 2013 رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت بدیهی است که تناسب این آموزش ها با گروه سنی و متناسب با جنس و نیز تدوین متون با در نظر داشتن ابعاد . های متناسب دیگر پیش از ازدواج به آن پرداخته شده باشد)، تامین مهارت های .. بين اشتغال در بخش خصوصی و دولتی) و فرزندآوری و تربیت فرزند.

15. ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﺪا روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن - دانشگاه علوم پزشکی

روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎروري ﮐﻠ. ﯽ. 1 آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪآوري .. ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎروري در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ.

16. بهترین سن باروری ۲۰ تا ۳۰ سالگی است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و

20 مه 2016 ساری - معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بهترین سن باروری ۲۰ تا ۳۰ تا آموزشهای بهتری به زوجین ارائه شود و البته این آموزشها به بعد از ازدواج نیز گسترش یافت. سنی و میانسالی در فرزند آوری تأثیر ندارد ولی طلاق و مرگهای پیش از از ازدواج تمرکز داشته باشند لذا پیشنهادم این است که بخش خصوصی ورود 

17. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري زوﺟﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ازدوا 1 - فصلنامه نسیم

13 آوريل 2016 ﻫـﺎي آﻣﻮ. زﺷـﯽ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ازدواج، ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮدد. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش، زوﺟﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ازدواج، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ از ازدواج روي ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. 10(. ). ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﻓﺮزﻧﺪآوري و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮐ و ﻣﺮد در اﺑﺘﺪاي زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐـﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ .. ﻟﻌـﻞ ﺑﺨـﺶ و.

18. معاونت امور بهداشتی - رویکرد های جدید سلامت باروری

9-تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي سلامت باروري، فرزند آوري، ارتقای نرخ 7)هماهنگي با بخش خصوصي و سایر دستگاه ها براي استفاده از ظرفيت موجود درخصوص 1)همكاري در فرهنگ سازي در جهت کاهش میانگین سن ازدواج 5)ترويج مفاهيم آموزشي اهميت ازدواج مناسب، اهميت فرزند اوري سالم و اجتناب از تك فرزندي در جامعه.

19. ازدواج مناسب

میانگین سن ازدواج درحال حاضر در کشور برای مردان 27/8 سال و برای زنان 24/1 سال است. بالا رفتن هر سال یک میلیون و ۷۵۰ هزار باروری در کشور صورت میگیرد. هر سال ۱۰۰ ب) آموزش برای فرزند آوری برای زوج های جوان تا از پیر شدن جامعه در سالهای آینده جلوگیری شود. بخش عمده ایی از طلاق ها در کمتر از دو سال بعد از ازدواج اتفاق می افتد.

20. زمينههاي كم فرزندطلبي و تأخير در فرزندآوري

تصمیمات و عملكرد های شان در مورد فرزندآوری به ویژه تمایل شان به كم فرزندی و تأخیر در باروری در مشــهد كنترل شده است: نســبت كودكان 0-4 سال به زنان در سن باروری یافته است همچنین محل سكونت، سن ازدواج، شغل مادر با فاصله گذاری رابطه معنادار .. فرزندان بعدی معموالً پس از تولد فرزند اول گرفته شــده بود و كمتر پیش از آن محل 

21. : ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ * ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروري

ﻓﺮزﻧﺪ آوري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﺎردارﻳﻬﺎ داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. : ✓. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺶ از ازدواج. : اﻳﻦ ﺟﺰء در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻫﻤﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دوران ﭘﻴﺶ از ازدواج در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮزﻧﺪ آوري ﺳﺎﻟﻢ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﻫﺎي ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ .2. ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزش ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ روش درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﻼم را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

22. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | آموزش باروری سالم

-ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب و اهميت فرزند ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران و كودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم . 7- تحرک بدنی: اگر خانم پیش از بارداری ماهیچه های کمر و شکم خود را تقویت کند، .. یا مطب های خصوصی و انجام آزمایشات و سونوگرافی و سایر اقدامات توسط همسران همراهی 

23. وب دا همدان - اخبار > افتتاح مرکز باروری و ناباروری خصوصی در همدان

28 جولای 2018 رئیس بخش واحد ناباروری مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان بیان کرد: این مرکز در اخیر موجب تاخیر در سن ازدواج و فرزند آوری و افزایش ناباروری در ایران شده است. استان همدان و استان های مجاور توسط بخش خصوصی در شهر همدان احداث شده است. یک مرکز درمانی خصوصی و عدم توزیع مناسب بیمار، موجب مهاجرت نیروی کارآمد 

24. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ

2. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎ ﭼﮏ ﺷﻮد. 14. آﯾﺎ. درﺻﺪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻓﺮزﻧﺪ آوري. ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﺳﺖ؟ 3 ﺑﺮ اﺳﺎس زﯾﺞ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺎروري ﺳــﺎﻟﻢ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ 2. از ﯾﮏ ﻧﻔﺮدر ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺳﻮال ﺷﻮد . ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ .. درﯾﺎﻓﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ . ازدواج. ﮐﺮده. اﺳﺖ. 19658. آﯾﺎ. ﺑﺎ. درﻣﺎن. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺣﺎﻣﻠﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ؟ 19586. ﺑﺮ. اﺳﺎس. اﺻﻮل.

25. پیشبینی میشود در صورت عدم تغییر سن ازدواج، سطح باروری تا دهه

31 دسامبر 2017 پیشبینی میشود در صورت عدم تغییر سن ازدواج، سطح باروری تا دهه آینده تغییر اندکی داشته باشد البته مطالعات نشان میدهد میزان باروری کل در کشور از سال ۶۴ و پیش از . ویژه نبود بهداشت مناسب در این مناطق نسبت به دیگر نقاط کشور است. فرزندآوری امری خصوصی است و برنامه های تشویقی و اقناعی برای زوجین 

26. در کلاسهای آموزش پیش از ازدواج چه میگذرد؟ - مشرق نیوز

23 آوريل 2017 تصویری که از کلاسهای آموزش پیش از ازدواج در ذهن داشتیم، تا مدتها یادآور در این گزارش با حضور در یکی از این کلاسها، مروری بر آموزشهای آن میکنیم. یائسگی در زنان و مردان و سن یائسگی موضوع بعدی مورد بحث است که در این زمینه اشاره . روابط جنسی در ابتدای تشکیل خانواده، سلامت باروری و فرزندآوری و در انتها به 

27. سالمت باروری

برنامه ریزی برای سالمت خانواده از مسئولیت های مهم هر زوج پس از ازدواج می باشد. همچننی برنامه سالمت باروری، ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی مناسب برای ضمن اینکه به گونه ای کلی به زناشویی و فرزندآوری و نگهداری دربردارنده همه آموزش هایی است که در دوران پیش از ازدواج ١ــ مناسب ترین سن برای بارداری از ١٨ الی ٣٥ سالگی می باشد .

28. جزئیات تسهیلات ویژه پدران و مادران در طرح مجلس برای افزایش جمعیت

31 مه 2014 سن مناسب باروری است که با لحاظ کلیه مسائل اجتماعی، فرهنگی و جسمانی، با تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، مکلفند با همکاری انجمن اولیا، و سلامت، ارتقای مهارت های کافی برای ازدواج مناسب و تشویق به فرزندآوری و ایفای گردان در اختیار بخش های خصوصی، تعاون و عمومی غیر دولتی قرار دهند تا زیر 

29. تبیین نیازهای آموزشی سلامت جنسی زوجین در شرف ازدواج: یک مطالعه

۲- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات داشتن زندگی جنسی آگاهانه، لذت بخش، بی خطر و احترام زوجین از یک رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی بهره مند آموزشهای پیش از ازدواج، این آموزش ها باید مبتنی بر مطالعه در یک اتاق خصوصی برای داوطلبان توضیح داده شد. .. به اعتقاد آنان، فرزند آوری.

30. سلامت باروری - دانشکده علوم پزشکی ساوه

8 ژوئن 2016 فعاليت هاي آموزشي خود شامل آموزش قبل از ازدواج،آموزش هاي حين ازدواج وآموزش هاي بعد از ازدواج مي باشد. ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب و اهميت فرزند آوري سالم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.

31. جامع جمعیت و تعالی خانواده|معاونت قوانین|قوانین غیر بالادستی

1 ژانويه 2016 سن مناسب براي ازدواج آقايان بيست تا بيست و پنج سال و براي خانمها ب- خانمهايي كه در سن مطلوب باروري فرزند آوري داشته باشند و فاصله تبصره - وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت، موظفند با همكاري انجمن .. تبصره 2- پنجاه درصد(50%) هزينه هاي ناشي از اجراي اين ماده در بخش خصوصي توسط وزارت تعاون تأمين و 

32. 13 میلیون مجرد در حال خروج از سن باروری - تبیان

18 مه 2016 در شرایطی كه هرم سنی كشورمان به سمت پیری جمعیت حركت می كند، 13 میلیون سازمان ثبت احوال كشور در سال 93 در حال خروج از سن مناسب باروری بوده اند حالا كه بر این اساس وزارت بهداشت آموزش های قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج را زایمان در بخش خصوصی بیشتر مشاهده شده است و وزارتخانه های بهداشت، نفت، 

33. دریافت مقاله - پرتال جامع علوم انسانی

افزایش سن ازدواج در دوره معاصر، دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را نیز به ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارند، هر چند تصمیم گیری زوجین در مورد خواستن دسترس بودن همسر مناسب، میزان آزادی در انتخاب همسر و موقعیت زنان اشاره کرد. . بخش های مختلف جامعه بیشتر می شود، در نتیجه، آنها برای خود موقعیتی مشابه با 

34. دانشگاه علوم پزشکی مشهد - شبکه بهداشت و درمان کلات

ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام برنامه باروري سالم و جمعيت: و كمك به زوجين نابارور ، وجود مرکز مشاوره قبل از ازدواج، تقويت مرکز آموزشي هنگام ازدواج كمك به زوجين تا در سنين مناسب و با رعايت فاصله زماني مناسب بين بارداري ها اقدام به فرزند آوري 

35. ﮔﺬاري ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻓﺮزﻧﺪآوري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕ - فصلنامه راهبرد اجتماعي

25 ژوئن 2016 ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻣﺎدري و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي. ﻛـﻪ در. اﺑﺘﺪاي ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮزﻧﺪآوري را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ آﻏـﺎز ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ. ﺗﺤﺼـﻴﻼت.

36. دو فصلنامه جنسیت و خانواده - مطالعات جنسیت و خانواده

همچنین تئوری های جمعیتی باروری (کالدول، رویکرد اشاعه، گذار است. در بخش پیمایش، پرسش اصلی این بود که چه عوامل گوناگونی متغیرهای تعداد خواهر و برادر پاسخگو، سن ازدواج، محل تولد، اختلاف فرزند آوری، فرهنگ کم فرزند آوری، برابری جنسیتی، نگرش مثبت و منفی بنابراین ایران نیز در دهه های پیش به ویژه در دو دهه.

37. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان

مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که بین سن زن در هنگام ازدواج و تأخیر در فرزندآوری با سن ازدواج، عمومیت ازدواج و میزان ازدواج مرتبط است و از عوامل دیگری مانند سطح آموزش، در زمینه ازدواج و باروری و همچنین تأثیر عوامل مختلف بر افزایش سن ازدواج و میزان روش تحقیق ترکیبی از روشهای اسنادی- توصیفی و تحلیلی بوده که بخش 

38. افزایش سن ازدواج یکی ازمهمترین چالش های پیش روی ارتقای نرخ باروری

25 مه 2014 افزایش سن ازدواج یکی ازمهمترین چالش های پیش روی ارتقای نرخ باروری است دارند که بخش قابل توجهی از آنها در حال پشت سرگذاشتن سنین مناسب ازدواج و باروری هستند. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزندآوری 

39. توصیه های رهبری به نمایندگان درباره یک طرح - صراط نیوز

22 جولای 2013 "کاهش سن ازدواج"، "کاهش میزان طلاق"، "فرزندآوری و سلامت باروری" با هدف نیل به یک . سن مناسب باروری به عوامل اجتماعی فرهنگی و نیز فیزیولوژیکی گوناگون، حفظ وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان تبصره 2- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت 5 سال از 

40. مخبر - 1397/02/28 - آمادگی برای بارداری، قابل توجه زوجین

میانگین فاصله فرزندآوری در کشور بیش از 5 سال است و با توجه به عوارض آن که به این زوجین آموزش داده شود، برخی ها به بخش خصوصی، برخی به روانپزشک و برخی 57 دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده که تخصص های لازم را در حوزه ازدواج دارند آموزش های به اینکه سن ازدواج در کشور افزایش یافته، گفت: برای ازدواج مناسب و سلامت ازدواج  

41. راهاندازی کلینیکهای زناشویی و جنسی در کشور/ 65 درصد زوجین تمایل

14 جولای 2015 65درصد زوجین تمایل به فرزندآوری در بدو ازدواج دارند نبود که به این زوجین آموزش داده شود، برخیها به بخش خصوصی، برخی به روانپزشک و تا برای پیشگیری از طلاق و آگاه شدن جوانان به مسائل زناشویی، آموزشهای لازم را بدهند. مطلق با اشاره به اینکه سن ازدواج در کشور افزایش یافته، گفت: برای ازدواج مناسب و سلامت 

42. پیشبینی عوامل مرتبط با تأخیر در زمان اولین فرزندآوری در - TUMS

20 نوامبر 2017 ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺷﺮوع ﻓﺮزﻧﺪآوري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪآوري در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻄﺮ ﺑﺎرداري در ﺳـﻨﻴﻦ. ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺎدر ﻫﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺷـﻬﺮ. ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل. ﻫﺎي. 95-1394 ﺳﺎل از ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻴﻦ ازدواج ﺗـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪآوري ﺑـﻴﺶ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اوﻟﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎروري ﻧﻘﺶ دارد،. ﺑﺎ ﺑﻪ. ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮﻳـﻪ .. در دو ﺑﺨـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﮔﻮﻳﻪ.

43. گزارش شماره 1 همايش جمعيت استان و شهرستانهاي خراسان جنوبي

9 ژوئن 2015 وی در بحث باروری سالم و فرزند آوری با بیان اینکه چارچوپ هایی باید مد نظر قرار استفاده از ظرفیت موجود در بخش خصوصی و سایر دستگاه ها وی با ارائه آماری از وضعیت بارداری های پرخطر و موارد مرگ مادر، فاصله مناسب بین دو بارداری را دکتر اسلامی با بیان اینکه باید آموزش های پیش از ازدواج را تقویت کرد به بیان 

44. دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - اهداف برنامه باروری سالم

ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب و اهميت فرزند آوري ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران و كودكان با تأكيد بر فرزند آوري سالم; بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها; استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.

45. مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و كاهش باروری در - راهبرد فرهنگ

نگرش و عملكرد، آموزش و تحصیالت گزارش شــده اســت. رفتار باروری، تنظیم خانواده ، كنترل جمعیت، جلوگیری از بارداری، مرور نظام مند . متغیر های جمعیتی )جنســیت و سن پاسخگو، جنســیت و سن فرزندان، سن ازدواج و فرزندان و تحصیالت در ســال های پیش از انقالب اســالمی )گود و دیگران، 1980( و بخش مدرن جامعه جایگزین می شود.

46. متن کامل - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

19 مه 2016 ميزان باروري كل نيز در دو دوره مشابه از حدود 7 فرزند به پايينتر از حد با آغاز طرح تحول سلامت در بخش بهداشت، گام بزرگي در اين زمينه تلاش براي متناسب سازي سن ازدواج تدوين برنامه آموزشهاي قبل از ازدواج درباره تمايل به ازدواج و ارزشهاي ترويج مفاهيم آموزشي اهميت ازدواج مناسب، فرزند آوري سالم و اجتناب از تك 

47. بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان 49

جمعیت شـناختی همچـون: طـول مـدت ازدواج، سـن ازدواج، فاصله گـذاری بیـن موالیـد، بهداشـت جمعیتـی در سـال 1987 پرداختـه و بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت که بخش فرزنـدان ایـده آل و ترکیـب جنسـی فرزنـدان، پیش بینی کننـدۀ رفتـار آنهـا در دوره ای )2000( بـه بررسـی تعیین کننده هـای بـاروری را در هنـد پرداختـه و نشـان داده انـد کـه آموزش 

48. 13 میلیون مجرد در حال خروج از سن باروری - پارس نیوز

18 مه 2016 این در حالی است که یکی دو سال پیش این آمار 11 میلیون و 200 هزار نفر بود و طی 93 در حال خروج از سن مناسب باروری بودهاند حالا برای سال 95 به 13 میلیون نفر که بر این اساس وزارت بهداشت آموزشهای قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج را 9 ماه مرخصی زایمان در بخش خصوصی بیشتر مشاهده شده است و وزارتخانههای 

49. والدت بخش اول - وزارت کشور

مرکز. مطالعات. راهبرد. ی. و. آموزش. وزارت. کشور. در. راستا. ي. انجام. بخش. ي. از. وظا. فی چهارگانة والدت، ازدواج، طالق و فوت براساس نظریه. هاي توان براي پيش .. فرهنگي و جمعيتي براي عدم افزایش نرخ باروري و فرزندآوري در کشور وجرود .. هاي اجتماعي مختلف، نظر متفاوتي نسبت به سن مناسب فرزنددارشدن براي زنان و مردان داشتند: .1.

50. 862 K - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

فرزندآوري و باروري به شدت کاهش يافته است، زوج زيستي و روابط جنسي پيش و بعد که در آن اشکال زندگي خصوصي با سرعت خاصي رو به دگرگوني است . خانواده هاي ايراني پايين، سن ازدواج باال و ازدواج بر اساس تصميم عاطفي و بر پايه عشق . و خانوادگي، افزايش ميل به آموزش و اشتغال در بين زنان و آزادي هاي اجتماعي، .. در سن مناسب.

51. رويكردهاي افزايش نرخ باروري كلي متناسب با اهداف سلامت - دانشگاه علوم

31 دسامبر 2012 بدیهی است هرگونه آموزش و فرهنگ سازی باید ضمن همخواني با واقعیت های ملموس بدیهی است كه يك ازدواج مناسب و تشكيل خانواده متعالي دارای نقش سازنده در جامعه . آنچه که دارای اهمیت است این است که افراد پیش از رسیدن به سن ازدواج، ازدواج را به هرچه بيشتر تعارض بين اشتغال (در بخش خصوصي و دولتي) و فرزندآوري و 

52. اصل مقاله (358 K) - زن در توسعه و سیاست - دانشگاه تهران

بچه متوقف نخواهد ماند و روند کاهشی فرزندآوری به سطح باروری پایین (کمتر از سطح زنان و افزایش سن ازدواج است، مطالعه چالش های مربوط به فرزندآوری زنان شاغل به منزله کیفیت نگهداری، آموزش و پرورش، و از همه مهم تر تربیت و تأمین رفاه فرزندان است که شاغل در شهر تهران برحسب محل اشتغال در بخش خصوصی و دولتی و نوع شغل اعم از.

53. متن کامل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده + اسامی امضاکنندگان - اخبار

16 ژوئن 2013 سن مناسب برای ازدواج آقایان 25 - 20 سال و برای خانم‌ها 22 - 18 سال محسوب می‌شود. ب) خانم‌هایی که در سن مطلوب باروری فرزندآوری داشته باشند و فاصله گذاری مطلوب وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان را جهت ساخت خوابگاه‌های دانشجوی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی 

54. باشد که زاد و ولد کنید - Amnesty International

4 مارس 2015 تکمیل انتقال باروری، بخش جمعیت دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی . جا که هر قانونی در ایران پیش از این که قدرت قانونی پیدا کند باید توسط .. فاصله مناسب. موالید و جلوگیری از تک فرزند، جلوگیری از ازدواج دیررس و با سن باال و . ازدواج و تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش. های عمومی درباره 

55. ﺯﻭﺝ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﯼ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ. ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ۱۸ ﺍﻟﯽ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺳﻮء ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ.

56. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ

2. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎ ﭼﮏ ﺷﻮد. 14. آﯾﺎ. درﺻﺪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻓﺮزﻧﺪ آوري. ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﺳﺖ؟ 3 ﺑﺮ اﺳﺎس زﯾﺞ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺎروري ﺳــﺎﻟﻢ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ 2. از ﯾﮏ ﻧﻔﺮدر ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺳﻮال ﺷﻮد . ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ .. درﯾﺎﻓﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ . ازدواج. ﮐﺮده. اﺳﺖ. 19658. آﯾﺎ. ﺑﺎ. درﻣﺎن. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺣﺎﻣﻠﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ؟ 19586. ﺑﺮ. اﺳﺎس. اﺻﻮل.

57. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تغییر سن ازدواج، سطح باروری تا دهه

31 دسامبر 2017 پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تغییر سن ازدواج، سطح باروری تا دهه آینده تغییر اندکی داشته باشد البته مطالعات نشان می‌دهد میزان باروری کل در کشور از سال ۶۴ و پیش از . ویژه نبود بهداشت مناسب در این مناطق نسبت به دیگر نقاط کشور است. فرزندآوری امری خصوصی است و برنامه های تشویقی و اقناعی برای زوجین 

58. ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺳﺎﻟﻢ - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک

5 نوامبر 2017 ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻭﺭی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻧﺸﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ . ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (ﺳﺮﺷﻤﺎﺭی. ) ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ 

59. زمينه‌هاي كم فرزندطلبي و تأخير در فرزندآوري

تصمیمات و عملكرد های شان در مورد فرزندآوری به ویژه تمایل شان به كم فرزندی و تأخیر در باروری در مشــهد كنترل شده است: نســبت كودكان 0-4 سال به زنان در سن باروری یافته است همچنین محل سكونت، سن ازدواج، شغل مادر با فاصله گذاری رابطه معنادار .. فرزندان بعدی معموالً پس از تولد فرزند اول گرفته شــده بود و كمتر پیش از آن محل 

60. ازدواج - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا . انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن عنوان شده‌است که این سنین برای یونانیان مناسب بود چرا که مردان معمولاً تا سن ۳۰ به ازدواج به دید یک مقولهی کاملاً خصوصی نگاه می‌شد[نیاز به ارجاع دارد]، بدون نیاز 

61. اصل مقاله

بهداشت باروری مورد استفاده قرار می گيرد . استفاده صحيح و م. ؤ. ثر از روش. های پيشگيری از بارداری و آموزش کافی. به. زنان، می. تواند باعث گذاری مناسب بي. ن فرزندان، تشویق فرزندآوری زود .. استفاده از روش پيشگيری قبل از بارداری، سن ازدواج، . آوری داده ها از زنان باردار مراجعه کننده به بخش. خصوصی استفاده نشد که. می تواند.

62. اي در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ارادي ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوري: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻲ

12 نوامبر 2017 ﻓﺮزﻧـﺪي ارادي، ﺗـﺄﺧﻴﺮ در ﻓﺮزﻧـﺪآوري، ﻓـﺮدي ﺷـﺪن، اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﻮاﻧﺪ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ . ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن آﻣﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ زﻧـﺪﮔﻲ، ﻣـﻮج دوم ﺟﻨـﺒﺶ . ﻫﺎي ﺑﺎروري و ازدواج و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻃﻼق ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧﺪﻳﺸـﻪ .. ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﭽﻪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻲ در اﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﺸـﻪ.

63. ُنش فرزندآوری زوج های عرب شهر اهواز تحلیل کیفی ک - نامه انجمن جمعیت

نش التیام بخــش ترمیمی، فرزندآوری بــه عنوان یک ک . بر این گروه های قومی را که موجب تشــکیل خانواده در ســنین پایین، ازدواج فامیلی، حسین زاده، نوح جاه و شریفی )1388( در بررسی الگوهای باروری، سن. روش های پیش گیری از حاملگی در بین اقوام مختلف شهرســتان اهواز دریافتند که به طور نش اجتماعی فرزندآوری مناســب یافتیــم .

64. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوري زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان - پرتال جامع علوم انسانی

15 فوریه 2017 دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ . ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي. : ﻓﺮزﻧﺪآوري، رﻓﺘﺎر ﺑﺎروري، اﯾﺪه. آل. ﻫﺎي ﺑﺎ. روري، ﻣﻨﻄﻘ ﺧﺼﻮﺻﯽ و. در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ. ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪه. اﯾﻢ داﯾﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ. و اﺟﺮاي درﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ روﻧﺪ اﻣﻮر را در ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب. ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ . دوم داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج زﻧﺎن ، ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﻧﯿـﺰ ﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ . ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺻـﻮرت.

65. عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران از دیدگاه علم اقتصاد در دوره زما

ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪه، دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﻐﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ اول اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ. ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ. آورﻧﺪ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ. ﺧﺎﻧﮕﯽ در. ﭘﯿﺶ. از ازدواج، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ .. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ.

66. 862 K - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

فرزندآوري و باروري به شدت کاهش يافته است، زوج زيستي و روابط جنسي پيش و بعد که در آن اشکال زندگي خصوصي با سرعت خاصي رو به دگرگوني است . خانواده هاي ايراني پايين، سن ازدواج باال و ازدواج بر اساس تصميم عاطفي و بر پايه عشق . و خانوادگي، افزايش ميل به آموزش و اشتغال در بين زنان و آزادي هاي اجتماعي، .. در سن مناسب.

67. همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري

رد این راستا ربگزاري همايش آموزش و مشاوره رد سالمت باروري از حدود يک سال قبل توسط همکاران محترم گروه .. نسخه. 17. گزارش. شدند . يافته. :ها. ميانگين. سن. ازدواج. براي. پرسنل. متاهل. مرد مناسب جهت کاهش چالش. هاي پيش. روي فرزندآوري بتواند سبب بهبود وضعيت موجود گردد ماه در مادران داراي آگاهي بخش خصوصي بخش دولتي بيش از.

68. آیا سن والدین روی تربیت فرزندان تأثیرگذار است؟ | چطور

21 ا کتبر 2017 سن ازدواج و بچه‌دار شدن رو به افزایش است. اما سوال مهم این است که سن والدبن چه تأثیری در تربیت کودکان و آیا باید فاصله‌ی سنی مناسب و مشخصی میان فرزندان و والدین وجود داشته باشد شرایط زندگی‌های امروزی باعث شده است خانواده‌ها کوچک‌تر و سن فرزندآوری . تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز كرد.

69. آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی | سن مناسب باروری

>آکاایران: آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی. متأسفانه به دلیل آموزش های اندکی که برای زوج های در شرف ازدواج تدارک دیده می شود ، مشکلات بسیاری در جامعه به وجود آمده است.

70. آموزش‌های پیش از ازدواج - akairan.com

آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی | سن مناسب باروری | فرزندآوری . آموزش های پیش از ازدواج در بخش خصوصی متأسفانه به دلیل آموزش های اندکی که برای زوج های در شرف ازدواج تدارک دیده می شود ، م

71. در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج چه می‌گذرد؟ - مشرق نیوز

تصویری که از کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج در ذهن داشتیم، تا مدت‌ها یادآور راه‌های پیشگیری از بارداری بود اما این روزها مباحث ارائه‌شده تغییرات قابل توجهی کرده‌اند.

72. نرخ باروری - فاصله ازدواج و تولد اولین فرزندافزایش یافته

عباسی شوازی به یکی از شاخص‌های باروری اشاره کرد و افزود: شاخص محاسبه احتمال فرزندآوری نشان می‌دهد زنان در سن فرزندآوری هر فرزند خود را با چه احتمالی و با چه فاصله زمانی از ازدواج یا فرزند قبلی به دنیا می آورند و محاسبه

73. در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج چه می‌گذرد؟

در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج چه می‌گذرد؟ تصویری که از کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج در ذهن داشتیم، تا مدت‌ها یادآور راه‌های پیشگیری از بارداری بود اما این روزها مباحث ارائه‌شده تغییرات قابل توجهی کرده‌اند.

74. در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج چه می‌گذرد؟

به گزارش گروه وبگردی 20:30؛تصویری که از کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج در ذهن داشتیم، تا مدت‌ها یادآور راه‌های پیشگیری از بارداری بود اما این روزها مباحث ارائه‌شده تغییرات قابل توجهی کرده‌اند.

75. رویکردهای پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در

جمعیت جوان و با نشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور ،امروز یکی از عامل های پیشرفت است .در این سیاست تحدید نسل حتما“ باید تجدید نظر شود و کاردرستی باید انجام بگیرد .

76. اولین پیش نویس سیاستهای دفتر سلامت جمعیت،خانواده ومدارس

سن مناسب ازدواج و رضایتمندی از زندگی تقویت برنامه های مراقبت های پیش از بارداری استفاده از ظرفیت بخش خصوصی (برنامه ريزي براي تامين خدمات پرستاري در 10-3 روز اول پس از زايمان به خصوص در

77. 15 تا 49 سال؛ سن باروري ايمن براساس استانداردهاي جهاني

براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی سن باروری در کشورهایی که از سطح مراقبت های بهداشتی بالایی برخوردارند بین ۱۵ تا ۴۹ سال تعیین شده است.

78. طرح جديد مجلس براي افزايش جمعيت - دادخواست های دیوان عدالت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بعدازظهر امروز برای ارائه گزارش عملکرد خویش در محل فراکسیون زنان و خانواده ریاست جمهوری حضور یافت و برای سومین‌بار در نشستی صمیمانه به سؤالات تعدادی از زنان نماینده پاسخ داد.

79. تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر عوامل

در سال های گذشته، ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروری، و به عنوان عامل بسیار مؤثر بر ساخت سنی، جنسی و افزایش جمعیت محسوب می شود، در کشور ما دستخوش تحولات چشمگیری شده است.

80. چطور میشه قبل از ازدواج از سلامت باروری خانم مطمئن شد

درود. پسری مجردم که با داشتن آمادگی های لازم پیش از ازدواج مصمم هستم بعد از ماه رمضان به خواستگاری بروم.

81. افزایش نرخ باروری در ایران به سطح جانشینی/جمعیت تاچنددهه

با توجه به کاهش سریع باروری در ایران در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ و رسیدن به باروری پایین تر از سطح جانشینی در سال‌های پیش از ۹۰، آینده باروری در ایران دغدغه ذهنی بسیاری از افراد شده است.

82. روش های تحریک جنسی و عشق بازی با همسر - بارداری در سن 45 سالگی

در شرایطی که عوامل مختلف دست در دست هم داده تا سن ازدواج بالاتر از حد مطلوب باشد، بچه‌دار شدن نباید بیش از پیش به تعویق بیفتد.

83. روایت ترس از تنهایی و حسرت‌های دخترانی که مجرد مانده‌اند و

براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٠، نزدیک به ٥٠٠ ‌هزار زن هرگز ازدواج‌نکرده تنها در فاصله سه گروه سنی ٣٥-٣٩، ٤٠-٤٤ و ٤٥-٤٩ سال بوده‌اند.

84. آیا ناباروری قبل از ازدواج قابل تشخیص و درمان است؟

چنانچه نشانه های بلوغ زودرس و یا ترشحات غیرطبیعی پیش از دوره بلوغ در آن ها دیده شد، لازم است بلافاصله به پزشک مراجعه کنند.

85. تغییراتی که به سراغ آموزش‌های پیش از ازدواج آمد

شوراي عالي انقلاب فرهنگي پرتال شوراي عالي انقلاب فرهنگي کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق

86. بهداشت باروري در جوانان

بهداشت باروري در جوانان. 30درصد جوان‌های 20 تا 35 سال ازدواج نكرده اند.. ميانگين سن ازدواج . 27. سالگي است . ازدواج از سال 70 تا 76 سیر صعودی گرفت و در سال 76 به رقم 550 هزار ازدواج رسیدیم در سال 89 به 891 هزار ازدواج رسیدیم.

87. چالش های رابطه جنسی همسران با اختلاف سنی بالا :: دامدوک

چالش های رابطه جنسی همسران با اختلاف سنی بالا یکی از مشکلاتی که همسران با اختلاف سنی زیاد با هم دارند،میزان تمایل به رابطه جنسی است و همیشه در این مورد مشکلاتی وجود داشته است.

88. تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر عوامل

2. نظریه کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز. از دیگر نظریات جامعه شناسان در تحلیل مسائل و مشکلات خانوادگی، نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز می باشد.

89. افزایش تمایل جوانان به فرزندآوری

جامعه‌ آماری در این مطالعه شامل دو گروه جوانان در آستانه‌ی ازدواج که برای آموزش‌های قبل از ازدواج به مراکز آموزش ازدواج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه می‌نمایند و زنان همسردار

90. کتاب رایگان - صفحه 44 از 80 - پایگاه دانلود رایگان کتاب

نیازی نیست که آدم تازه‌ای شوید، تنها باید هنگام برخورد با دیگران، رویکردها و قابلیت‌های خود را تغییر دهید.

91. چرا پسرها قصد ازدواج ندارند - تــــــــوپ تـــــــــاپ

شاید در برخی موارد با بالا رفتن سن، نگرش زوج ها منطقی تر شود، اما گذشته از رشد این منطق، سختگیری های بی مورد هم از مواردی هستند که با بالا رفتن سن ازدواج به این مسیر راه پیدا می کنند.

92. مرکز مشاوره و خدمات مامایی رویان مهر سلامت ،بارداری،مامایی

یوگا در بارداری بارداری مشاوره قبل از بارداری فواید یوگا در بارداری اقدامات قبل از بارداری مراقبت های قبل از بارداری بهترین مرکز مامایی رنگ مو در بارداری،بارداری،نقص جنینی، یوگا در دوران

93. افزایش نرخ باروری در ایران به سطح جانشینی/جمعیت تاچنددهه

با توجه به کاهش سریع باروری در ایران در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ و رسیدن به باروری پایین تر از سطح جانشینی در سال‌های پیش از ۹۰، آینده باروری در ایران دغدغه ذهنی بسیاری از افراد شده است.

94. روش های تحریک جنسی و عشق بازی با همسر - بارداری در سن 45 سالگی

با نگاهی به روایات و سیره‌ی معصومین (علیهم السلام) می‌فهمیم در اسلام، سن مناسب برای ازدواج و باروری وقتی در نظر گرفته شده که فرد به بلوغ جنسی و توانایی فرزندآوری رسیده باشد.

95. روایت ترس از تنهایی و حسرت‌های دخترانی که مجرد مانده‌اند و

او می‌گوید باید سیاست‌های جداسازی دختران و پسران در سن ازدواج از یکدیگر را اصلاح کنیم و بدانیم که بهتر است دختران و پسران قبل از ازدواج با یکدیگر آشنا شوند.

96. آیا ناباروری قبل از ازدواج قابل تشخیص و درمان است؟

بنابراین نمی توان صددرصد مطمئن شد که فرد قبل از ازدواج نابارور است یا خیر. اما در برخی مواقع با تشخیص بیماری هایی مثل تبنلی تخمدان، می توان تشخیص داد که ناباروری در بیمار پیش خواهدآمد.

97. تغییراتی که به سراغ آموزش‌های پیش از ازدواج آمد

شوراي عالي انقلاب فرهنگي پرتال شوراي عالي انقلاب فرهنگي کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق

98. بهداشت باروري در جوانان

بهداشت باروري در جوانان. 30درصد جوان‌های 20 تا 35 سال ازدواج نكرده اند.. ميانگين سن ازدواج . 27. سالگي است . ازدواج از سال 70 تا 76 سیر صعودی گرفت و در سال 76 به رقم 550 هزار ازدواج رسیدیم در سال 89 به 891 هزار ازدواج رسیدیم.

99. چالش های رابطه جنسی همسران با اختلاف سنی بالا :: دامدوک

چالش های رابطه جنسی همسران با اختلاف سنی بالا یکی از مشکلاتی که همسران با اختلاف سنی زیاد با هم دارند،میزان تمایل به رابطه جنسی است و همیشه در این مورد مشکلاتی وجود داشته است.

100. تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر عوامل

در هر جامعه ای هنجارها و قواعد رفتاری، ارزش ها و آداب و رسوم پذیرفته شده، مجموعه اى از بایسته هاى رفتاری از جمله ازدواج و سن مناسب آن را تعیین مى کند.

101. افزایش تمایل جوانان به فرزندآوری

حدود ۱۹.۳ درصد از پاسخگویان سن مناسب ازدواج برای پسرها را ۳۰ـ۳۹ سال و حدود ۲۳ درصد از پاسخگویان سن مناسب ازدواج برای دخترها را ۲۵ـ۳۴ سال اعلام کرده‌اند.

102. کتاب رایگان - صفحه 44 از 80 - پایگاه دانلود رایگان کتاب

نیازی نیست که آدم تازه‌ای شوید، تنها باید هنگام برخورد با دیگران، رویکردها و قابلیت‌های خود را تغییر دهید.

103. چرا پسرها قصد ازدواج ندارند - تــــــــوپ تـــــــــاپ

او در شرایطی این موضوع را بیان کرده بود که به دلیل بالا رفتن آمار ازدواج فاصله فرزندآوری پس از ازدواج هم بسیار طولانی شده است.

104. مرکز مشاوره و خدمات مامایی رویان مهر سلامت ،بارداری،مامایی

یوگا در بارداری بارداری مشاوره قبل از بارداری فواید یوگا در بارداری اقدامات قبل از بارداری مراقبت های قبل از بارداری بهترین مرکز مامایی رنگ مو در بارداری،بارداری،نقص جنینی، یوگا در دوران

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 192
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 49
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 49
 • بازدید ماه : 120
 • بازدید سال : 256
 • بازدید کلی : 256